Miljövänligt byggmaterial för en hållbar utveckling

Trä är en förnyelsebar råvara som ingår i naturens eget kretslopp. Det är framtidens byggmaterial.

När vi bygger hus i trä binder vi koldioxid över lång tid. Bergs Timber bidrag till ett mer hållbart samhälle är att vi använder så mycket som möjligt av timmerstocken till trävaror. Då gör vi mest klimatnytta och bidrar till en omställning till bioekonomi.

Hållbart skogsbruk

Den skog som avverkas för att bli sågade trävaror återbeskogas genom plantering och självsådd. Den biologiska mångfalden i skogsbruket är viktig för att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling och miljöbalans.

Skogsbruk och industriellt träbyggande ger fler jobb i glesbygd och bidrar till att hela landet kan leva. 


                                   

Träbyggnadsprogram

Det tar bara några minuter för svensk skog att producera material för ett flervåningshus i trä. Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland och Norge tillhör de länder som har antagit nationella träbyggnadsprogram för att öka användningen av trä i byggande.

Skogens betydelse för koldioxidbalansen

Träden tar upp stora mängder koldioxid ur luften. Med solens energi och fotosyntesen omvandlas koldioxiden till syre och kolhydrater. Kolhydraterna blir byggstenar för trädens tillväxt och på så sätt lagras kol i den växande skogen.

Avverkat virke blir till trä- och pappersprodukter, men också biobränslen som kan ersätta olja och kol. Det lagrade kolet finns kvar i produkterna. Särskilt trähus är viktiga eftersom de binder kol under lång tid. När produkterna till slut bränns eller förmultnar frigörs koldioxid som tas upp av träden och återförs till kretsloppet.

Den årliga avverkningen i Norden, Estland och Lettland är mindre än tillväxten och därför ökar mängden bundet kol från år till år. Skogen fungerar som en kolsänka och hjälper till att hålla koldioxidtillskottet till atmosfären i schack.

(www.skogsindustrierna.se)