Incitamentsprogram

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av beslutet vid årsstämman den 23 januari 2014 att införa ett personaloptionsprogram riktat till verkställande direktören:

För att premiera ett långsiktigt engagemang hos verkställande direktören och att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i verkställande direktörens ersättning  och i övrigt öka intressegemenskapen mellan verkställande direktören och bolagets ägare beslutade stämman att införa ett personaloptionsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Som en konsekvens av detta beslut beslutade stämman även om en riktad emission av 750 000 teckningsoptioner som kan tilldelas till verkställande direktören över tre år om av styrelsen fastställda, årliga, kriterier uppfylls.