Pressmeddelanden

2017-06-29

Pressmeddelande från extra bolagsstämma 2017-06-29 i Bergs Timber AB (publ) i Mörlunda

Avgiven granskningsrapport från särskild granskning i Bergs Timber AB (publ)
Under 2016 genomförde Bergs Timber AB (publ) ett apportförvärv av Jarl Timber AB från Norvik hf, som betalades genom emission av nya B-aktier som sedermera togs upp till handel på Nasdaq Stockholm. Efter transaktionens genomförande framställde dåvarande aktieägare ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB en begäran om att särskild granskning skulle inledas avseende förvärvet i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Beslut om att inleda en särskild granskning fattades på extra bolagsstämma i Bergs Timber den 22 augusti 2016.

Den särskilde granskaren advokat Magnus Nedström föredrog sin rapport vid dagens extra bolagsstämma. Det noterades att det enligt granskningsrapporten inte finns något som tyder på att apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kontantemission och därmed beslutats med kvalificerad majoritet eller att det har skett några överträdelser av aktiebolagslagens så kallade generalklausul.


Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 16:30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Ladda ner pressemeddelande (PDF)

Prenumerera på våra pressmeddelanden