Pressmeddelande

2008-04-17

Delårsrapport 1 september 2007 – 29 februari 2008 för Bergs Timber AB (publ)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Sammanfattning
- Nettoomsättningen uppgick för delårsperioden till 410,1 (335,6) Mkr, rörelseresultatet blev 19,8 (58,4) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 12,8 (56,5) Mkr.

- Resultat efter skatt blev 8,4 (40,7) Mkr vilket gav ett resultat per aktie med 1,22 (5,99) kronor per aktie.

- Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet slutade på -11,4 (39,6) Mkr.

- Rörelseresultatet har påverkats med -15 Mkr i en jämförelsestörande post som avser en ändrad bedömning och uppskattning av råvarukostnaden hänförlig till räkenskapsåret 2006/07. Posten avser i huvudsak en ändrad bedömning och uppskattning av volymen stormfällt timmer.

- Det försämrade resultatet för delårsperioden beror förutom på den jämförelsestörande posten ovan även på i övrigt stigande råvarukostnader. För andra kvartalet 2007/08 är försäljningspriserna på sågade trävaror på en lägre nivå i jämförelse med motsvarande period föregående år.

- Produktionen har utvecklats positivt och ökat med 15 procent under delårsperioden.

- Pris- och volymutvecklingen för biprodukter har under delårsperioden varit gynnsam.

- Marknadsutvecklingen för sågade trävaror bedöms som fortsatt osäker.


Rapportperioder för räkenskapsåret 2007/08.
- Niomånadersrapport september-maj, den 26 juni 2008
- Bokslutsrapport för helåret september-augusti 2007/08, den 9 oktober 2008.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.

Ytterligare information avseende rapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se