Skogliga Tjänster

EN RÄTT SKÖTT SKOG, med årligen återkommande åtgärder är den bästa förutsättningen för högkvalitativt timmer, ett högt framtida virkesvärde som ger dig en rejäl intäkt både löpande under omloppstiden samt framförallt vid slutavverkningstillfället.

Bergs Timber erbjuder ett komplett program av skogliga tjänster för att uppnå bästa möjliga lönsamhet i ditt skogsbruk, där vi skapar lönsamhet och långsiktighet genom samråd och dialog i enlighet med skogsägarens önskemål.

Samarbete

Skogsägarkåren förändras i större omfattning än tidigare. Antalet skogsägare som inte bor på sin skogsfastighet ökar, man bor på annan ort, kanske på relativt långt avstånd ifrån fastigheten eller där man har beslutat sig för att köpa skog. Man har i regel tjänsteinkomster och har inte den tid som krävs för att sköta sin fastighet. De skogliga kunskaper som tidigare generationers skogsägare besatt kanske också saknas helt eller delvis. Detta innebär en ökad efterfrågan på tjänster som krävs för skötseln av en skogsfastighet.

För att möta den ökade efterfrågan på tjänster som krävs för en framgångsrik skötsel av din skogsfastighet finns nu möjlighet att teckna ett samarbetsavtal med Bergs Timber. Då öppnas vägen till ett både tryggare och lönsammare skogsbruk.

Läs mer »

Certifiering

Genom att låta certifiera din fastighet visar du att du bedriver ditt skogsbruk på ett uthålligt lönsamt sätt kombinerat med miljö- och social hänsyn. Virke från FSC® C106624 och PEFC™-certifierade fastigheter efterfrågas i allt högre grad av våra kunder vilket garanterar dig en långsiktig efterfrågan på timmer.

Läs mer »

Slutavverkning

Slutavverkning är kulmen på de skogsbruksåtgärder som genomförts under respektive skogsbestånds mångåriga skötsel, såsom markberedning, plantering, gödsling, röjning, gallring etc. Det är nu som dina investeringar skall bära frukt och ge dig maximal timmer- och virkesavkastning samtidigt som naturvärdena bevaras. Avvecklingen av ett skogsbestånd är samtidigt påbörjandet av en ny generation, skogsbruket som förnyelsebar resurs markeras.

Läs mer »

Återväxt

Planering för återväxt skall göras så fort som möjligt efter avverkningen. Plantering är idag det vanligaste sättet att återbeskoga. Planteringen behöver oftast föregås av markberedning. När självföryngring är aktuellt är markberedning en nödvändighet. Bergs Timber har samarbete med entreprenörer som har utrustning för olika typer av markberedning. Vi har också goda kontakter med plantleverantörer och experter på plantodling.

Läs mer »

Röjning

Röjning är en skogsvårdsåtgärd som fördelar tillväxten på färre antal stammar. Röjningen utförs normalt när träden har en höjd på 2-3 meter vilket innebär att virket oftast saknar kommersiellt värde. En rätt utförd röjning är en mycket lönsam åtgärd som i vissa fall betalar sig direkt i samband med den första gallringsinsatsen. Röjningen är den enskilt viktigaste åtgärden vid uppbyggnaden av ett framtida högkvalitativt och ekonomiskt värdefullt slutavverkningsbestånd.

Läs mer »

Gallring

Gallring är den första åtgärden som skapar en intäkt i ditt skogsbruk, en gallring utförd av Bergs Timber betalar i regel den tidigare utförda röjningsåtgärden och kan dessutom vid goda virkespriser ge ytterligare ett överskott. Vid den första gallringen fortsätter den kvalitetsdaning av beståndet som grundlades vid röjningen, åtgärder som tillsammans skall skapa framtida timmer- och virkesvärden. En gallring utförd av Bergs Timber sätter alltid kvaliteten i första hand, där vi utifrån varje enskilt fall ger råd om hur gallringen bör utföras, men slutligen alltid utifrån skogsägarens önskemål.

Läs mer »

Skogsbruksplan

Med en skogsbruksplan har du ett mycket bra planeringsverktyg för skötseln av din skogsfastighet. Den ger dig ett bra beslutsstöd för dina skogskötselåtgärder allt från markberedning till slutavverkning men också ett verktyg där du också lätt fångar de natur- och kulturmiljöer som finns på din fastighet och på så sätt kan värna dessa värden för framtiden.

Läs mer »

Biobränsle

Genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen bidrar du till ett bättre klimat. Avverkningsrester och rötved som ligger kvar efter slutavverkningen blir biobränsle. Biobränslet ger dig ytterligare intäkt i ditt skogsbruk samt förenklar den kommande föryngringen.

Läs mer »

Underhåll

Väl underhållna vägar och dikessystem utgör en viktig del för ett framgångsrikt och lönsamt skogsbruk. Bra skogsvägar gör att man får åtkomst till hela skogsfastigheten under hela året och därigenom ges förutsättningar till ett bra skogstillstånd. Avvattning genom t ex rensning av befintliga diken för att återskapa dessa till ursprungligt djup skapar tillväxt i skogsbestånd som annars riskerar att slås ut då de står under vatten. Dikning ökar också bärigheten vid avverkningsarbeten. 

Läs mer »