Röjning

Att röja är en skogsvårdsåtgärd som fördelar tillväxten på färre antal stammar. Röjningen utförs normalt när träden har en höjd på 2-3 meter vilket innebär att virket saknar kommersiellt värde. En rätt utförd röjning är en mycket lönsam åtgärd som i vissa fall betalar sig direkt i samband med den första gallringsinsatsen. Röjningen är den enskilt viktigaste åtgärden vid uppbyggnaden av ett framtida högkvalitativt och ekonomiskt värdefullt slutavverkningsbestånd.

Värdet på skogen höjs radikalt, en normalproducerande mark beräknas ge cirka 30 000 kr mer per hektar under en omloppstid om du genomför röjningen än om du låter bli. Värdeökningen består till stor del av att andelen timmer blir mycket högre vid slutavverkning, men även gallringsnettona påverkas positivt om beståndet är röjt vid rätt tidpunkt.

När träden är 2-3 meter höga är det lämpligt att röja. Vid denna höjd minskas konkurrensen från särskilt björken genom att stubbskotten inte hinner växa ifatt och du behöver därför inte röja någon ytterligare gång. Röjningen påverkar de kvarvarande träden påtagligt. Diametertillväxten ökar, grenarna blir grövre och träden blir stabilare. Att vänta med röjningen till trädhöjden överstiger tre meter innebär att röjningsarbetet blir både tidsödande och kostsamt.

Naturvården påverkas också positivt vid röjning, antingen genom att befintliga naturvärden förstärks genom att röja fram till exempel fornlämningar och kulturminnen eller att på sikt återskapa naturvärden genom att reglera andelen lövträd.