Samarbete och förvaltning

Skogsägarkåren förändras i större omfattning än tidigare. Antalet skogsägare som inte bor på sin skogsfastighet ökar, man bor på annan ort, kanske på relativt långt avstånd ifrån fastigheten. Man har i regel tjänsteinkomster och har inte den tid som krävs för att sköta sin fastighet. De skogliga kunskaper som tidigare generationers skogsägare besatt kanske också saknas helt eller delvis. Detta innebär en ökad efterfrågan på tjänster som krävs för skötseln av en skogsfastighet.

För att möta den ökade efterfrågan på tjänster som krävs för en framgångsrik skötsel av din skogsfastighet finns nu möjlighet att teckna ett samarbetsavtal med Bergs Timber. Då öppnas vägen till ett både tryggare och lönsammare skogsbruk.

Att bedriva skogsbruk är en långsiktig verksamhet, inte sällan över flera generationer. Den planta som sätts idag och som skall avverkas om kanske 70 år måste få rätt skötsel för att nå den kvalitet som genererar höga framtida virkesvärden. Denna skötsel består av ett antal skogsbruksåtgärder t. ex. röjning och gallring. Genom att du utifrån dina önskemål och behov låter oss sköta din fastighet ser vi till att respektive åtgärd utförs vid optimalt tillfälle.

Ett samarbete med Bergs Timber utgår alltid utifrån skogsägarens önskemål. Detta kan innebära alltifrån en helhetslösning där vi åtar oss den kompletta skötseln av din fastighet där alla tjänster ingår till dellösningar sammansatta av de tjänster du önskar. Något som du och vår representant kommer överens om.

Personlig skogsman. Din kontaktman hos oss blir din personliga förvaltare, en person som du tillsammans med rådgör över de åtgärder som behöver göras under en viss tidsperiod, lämpligen ett år. Ni träffas lämpligen under sommaren då ni kommer överens över åtgärder fram till nästa sommar, löpande under denna tid sker information från oss om aktuell status på överenskomna åtgärder, bekvämt och praktiskt för dig. Vid periodens slut sker en redovisning, både ekonomisk och skoglig, samtidigt som ni går igenom och beslutar om det kommande årets åtgärder.

Med vårt samarbetsavtal utgör din fastighet en viktig del av försörjningen till Bergs Timbers sågverk. Detta vill vi premiera genom att garantera dig virkesavsättning. Något som är tryggt vid överskottssituationer som t. ex. de senaste årens stormfällningar.