Skogsbruksplan

Optimal skogsskötsel och skogsvård med en skogsvårdsplan

Med en skogsbruksplan har du ett mycket bra planeringsverktyg för skötseln av din skogsfastighet. Den ger dig ett bra beslutsstöd för dina skogskötselåtgärder allt från markberedning till slutavverkning men också ett verktyg där du också lätt fångar de natur- och kulturmiljöer som finns på din fastighet och på så sätt kan värna dessa värden för framtiden.

Med en skogsbruksplan är steget till ett certifierat skogsbruk mycket litet. Vår personal bistår dig vid certifiering.

Att investera i en skogsbruksplan är en lönsam åtgärd som kan betala sig redan efter det första årets skogsbruksåtgärder genom det bättre planeringsunderlag som planen ger. I samråd med oss kan du skapa dig en överblick över tänkbara åtgärder från skogsvård till slutavverkning. Åtgärder som på sikt kommer att generera högre virkesintäkter från ditt skogsbruk.

I tjänsten skogsbruksplan liksom i alla övriga tjänster samarbetar råvaruorganisationen med professionella entreprenörer med lokal anknytning. Inför planläggning sker alltid en kontakt mellan planläggare och dig som skogsägare.

Skogsbruksplanen ger tillsammans med skogskartan en samlad beskrivning över skogstillgångarna, och ett förslag till handlingsprogram under de närmaste 10 åren.

Den ger också vägledning för beslut om rationella och ekonomiskt riktiga åtgärder och utgör underlag för årsplanering av avverkning, skogsvård och andra åtgärder.