Bergsäker slutavverkning

Slutavverkning

Slutavverkning är kulmen på de skogsbruksåtgärder som genomförts under respektive skogsbestånds mångåriga skötsel.
Det är nu som dina investeringar skall bära frukt och ge dig maximal virkesavkastning samtidigt som naturvärdena bevaras. Avvecklingen av ett skogsbestånd är samtidigt påbörjandet av en ny generation, skogsbruket som förnyelsebar resurs markeras.

Vår råvaruorganisation är timmerspecialister. Vi arbetar mycket nära våra egna sågverk och nära sågverkens kunder, i Sverige men också på den europeiska marknaden. Detta gör att vi kontinuerligt kan skapa mervärden för dig som skogsägare genom att aptera, kapa upp stammen för det vid varje tillfälle mest gynsamma alternativet. Vi kallar det kundorderstyrd aptering, en beställd stock skall levereras med rätt längd och diameter vid rätt tidpunkt.

För att klara högt ställda krav från skogsägare och kunder anlitar vi professionella, lokala entreprenörer med modern maskinpark. Genom sin lokala anknytning i skogsbygderna skapas en samhörighet mellan skogsägaren, entreprenören och Bergs Timber, något som sammantaget främjar skogsbrukets utveckling i bygden.

Då vi är förbrukare av ett stort antal sågbara sortiment, tall och gran, klent och grovt kan vi utnyttja den värdefulla timmerdelen av trädet på bästa möjliga sätt. Bergs Timber Production AB är också en stor leverantör till externa köpare, lövsågverk och massabruk, därför har vi avsättning till de flesta virkessortiment på marknaden. Vår förbrukning tillsammans med leveranser till externa kunder gör att vi kan ge dig ett mycket bra virkesvärde för samtliga sortiment något som skapar hög lönsamhet i ditt skogsbruk.