Underhåll

Vägar och vändplaner

För att kunna nå ut till skogsmarken är skogsbilvägen mycket viktig. Man kan tydligt se att skiften som sedan lång tid legat långt ifrån väg, oftast också har ett sämre skogstillstånd. Det betyder att man inte utnyttjat skogens tillväxtmöjlighet fullt ut. Förr i tiden byggdes mycket vägar, men man tänkte kanske inte då på hur betydelsefullt detta arbete var och med vilka fordon som skulle befara dessa vägar.

Oftast finns det väg som går att förbättra. Ska vägen i huvudsak användas för transporter med lastbil bör kravet vara att standarden ska klara att köra med lastbil och släp. Det ekipaget är 24 m långt och en totalvikt om ca 60 ton. Är vägen enbart framkomlig med lastbil, kan mindre virkespartier hämtas, men det blir prisavdrag för virkesleveransen för att lastbilen måste göra omlastning till släpet.

Din kontakt i vår råvaruorganisation eller Skogsstyrelsen kan ge tips om och mått på, hur skogsbilvägen skall se ut för att klara kraven på godkänd standard för lastbil med släp. Numer är alla skogsbilvägar vägklassade, där lastbilschauffören direkt kan se vilken standard Din skogsbilväg har. Varje år behöver vägen ses över för att undvika att standarden sänks år från år.

Våra sågverk behöver timmer kontinuerligt under året. Det betyder att vi måste kunna avhämta i skogen även under perioder med regn och mindre gynnsamma förutsättningar. När vi är ute och tittar på skogens kvalité bedöms också tillgängligheten för skogen som en viktig del. I vårt arbete tar vi också stor hänsyn för att minimera skador när vi utför transporter på Era vägar. Men det är viktigt att komma ihåg att vi köper skogen och då ingår också att få köra ut det över fastighetens skogsbilvägar, har man bra vägar blir skogen mer värd.

Diken

Efter många år av försummat underhåll av diken är det hög tid att dikesrensa.

Våra förfäder var ofta väldigt noga med att genom diken bortföra vatten. Med enkla redskap har många diken grävts och rensats, som gjort enorm nytta för skogen. Men under de senaste decennierna har byråkratin ifrån myndighet tydligt kunnat avläsas i svalnande intresse ifrån markägarna och skogstjänstemän att utföra markavvattning.

När vattnet blir stillastående kan det snabbt slå ut hela skogsbeståndet. Än värre är det när dikena succesivt slammar igen och vattnet blir mer och mer stillastående i marken. Det gör ju att marken utarmas på syre och värme. Tillväxtperioden blir kortare och kortare, man ser tydligt på skogens barr och toppskott att tillväxten avstannar. Då gäller det att ta tag i dikesunderhållet.

På nyupptagna hyggen kan vattennivån stiga och det blir svårt att nyplantera med lyckat resultat. Då kan skyddsdikning vara ett effektivt sätt att leda bort vattnet.

Oftast är grannsamverkan nödvändigt för att få bra effektivitet av dikningsinsatsen.