Miljö

MILJÖPOLICY för  Bergs Timber Production AB

VÅRT MÅL ÄR ATT MED SÅ LITE PÅVERKAN på miljön som möjligt använda och förädla den förnyelsebara råvara som skogen ger.

  • Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter och bindande krav.
  • Bergs Timber AB har två spårbarhetsbevis och två FM gruppcertifikat, två certifikat i enlighet med FSC® C106624 och två i enlighet med PEFC. Det innebär att koncernen ansvarar för råvarans ursprung från skog via industrin till konsumenten. Koncernen ska följa PEFC:s och FSC:s – krav och intentioner, och svarar för att råvaran inte kommer från olaglig avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILOs kärnkonventioner kränks. Syftet med båda standarderna är att främja ett uthålligt skogsbruk ut miljö, social och ekonomisk synvinkel.

Läs mer på https://se.fsc.org/se-se och https://pefc.se

  • Vi ska sträva efter att minska avfallsmängden samt öka källsorteringen.
  • Vi ska förebygga föroreningar genom att optimera energianvändningen i alla led, minska transporter så mycket som möjligt och reducera kemikalier och utsläpp till luft och vatten.
  • Vi ska ständigt förbättra vårt miljöledningssystem, öka våra medarbetares miljötänkande samt sträva efter en god arbetsmiljö.
  • Vi ska på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare och skydda miljön.
  • Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Miljöinformation

Bergs Timber bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheten bedrivs i Mörlunda, Nybro, Gransjö, Orrefors, Broakulla och VImmerby.

Tillståndet i Mörlunda avser produktion vid sågverk (utan någon särskild volymbegränsning skrivet i tillståndet) av sågade trävaror och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 35 000 m³.

Tillståndet i Orrefors avser produktion vid sågverk för upp till 300 000 m³ sågade trävaror och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 50 000 m³.

Tillståndet i Gransjö avser produktion upp till 250 000 m³ sågade trävaror och omfattar även bevattning av timmer.

Tillståndet i Broakulla avser produktion vid sågverk för upp till 250 000 m³ sågade trävaror och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 20 000 m³.

Tillståndet i Vimmerby avser produktion vid sågverk för upp till 550 000 m³ toppmätt råvara och bevattning av timmer.

Tillståndet i Nybro avser träskydd av virke och träprodukter enligt behörighetsklass ett, upp till en volym av 500 000 m³ om året.

Tillstånden innefattar även drift av panncentraler samt deponier för bark och aska. Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar nästan hela koncernens nettoomsättning.

 

 

Johan Eliasson

Miljöchef

Tel: 010-199 84 86

Mobil: 070-612 15 88

johan.eliasson@bergstimber.se