Miljö

MILJÖPOLICY för  Bergs Timber Production AB

Vårt mål är att med så lite påverkan på miljön som möjligt använda och förädla den förnyelsebara råvara som skogen ger.

Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter och bindande krav.

Bergs Timber Production AB har två spårbarhetsbevis i enlighet med FSC® C106624 och PEFC™. Koncernen ska följa PEFC:s och FSC:s – krav och intentioner, och svarar för att råvaran inte kommer från olaglig avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, ILOs kärnkonventioner kränks. Syftet med båda standarderna är att främja ett uthålligt skogsbruk ut miljö, social och ekonomisk synvinkel.

Läs mer på https://se.fsc.org/se-se och https://pefc.se

Vi ska sträva efter att minska avfallsmängden samt öka källsorteringen.

Vi ska förebygga föroreningar genom att optimera energianvändningen i alla led, minska transporter så mycket som möjligt och reducera kemikalier och utsläpp till luft och vatten.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöledningssystem, öka våra medarbetares miljötänkande samt sträva efter en god arbetsmiljö.

Vi ska på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare och skydda miljön.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 

Miljöinformation

Bergs Timber bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Verksamheten bedrivs i Nybro, Broakulla och Fågelfors.

Tillståndet i Broakulla avser produktion vid sågverk för upp till 250 000 m³ sågade trävaror och bevattning av timmer med en högsta lagerkapacitet av 60 000 m³ to om året. (sågningen är sedan juli 2019 avslutad och nedlagd, enbart hyvling och lagring på enheten) 

Tillståndet i Fågelfors avser produktion vid hyvel för upp till 70 000 m³, produktion av pellets för upp till 80 000 ton och produktion av loggs för upp till 40 000 ton om året. 

Tillståndet i Nybro avser träskydd av virke och träprodukter enligt behörighetsklass ett, upp till en volym av 500 000 m³ om året.

Tillstånden innefattar även drift av panncentraler.

 

 

Johan Eliasson

Miljö- och Hållbarhetschef

Tel: 010-199 84 86

Mobil: 070-612 15 88

johan.eliasson@bergstimber.com