Bolagsstyrningsrapport 2015/16

Bergs Timber AB (”Bergs Timber” eller ”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Bolagsstyrning inom Bergs Timber utgår från svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer som Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Nasdaq OMX, Aktiemarknadsnämnden med flera. Bergs Timber tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men ska då ange en förklaring till avvikelsen. Styrning, ledning och kontroll av Bergs Timber fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelse och dess utskott samt verkställande direktör i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden. Den övergripande bolagsstyrningen i Bergs Timber kan illustreras enligt bilden nedan:

 

STYRNINGSSTRUKTUR FÖR BOLAGSSTYRNING


 

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen stadgar bland annat att bolagets verksamhet är att bedriva förädling och försäljning av trävaror och fasta bränslen, skogsskötsel, förvaltning av fast egendom och förvaltning av värdepapper. Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utföras av två revisorer med
två revisorssuppleanter. Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 september – 31 augusti. Ändringar av bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolaget har ingen rösträttsbegränsning. För den kompletta bolagsordningen hänvisas till hemsidan www.bergstimber.se under rubrik koncernen/bolagsstyrning.

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas inflytande i Bergs Timber utövas via bolagsstämman som är Bolagets högsta beslutande organ. På den
årliga ordinarie bolagsstämman, årsstämman, behandlas centrala ärenden såsom disposition av resultatet av verksamheten, fastställelse av balans- och resultaträkningar, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och VD, ersättning till styrelse och revisorer och beslut om ny styrelse och styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma. Årsstämman i Bergs Timber hålls senast sex månader efter det brutna räkenskapsårets utgång i augusti. Normalt hålls årsstämman i Målilla eller Hultsfred i januari året efter räkenskapsårets utgång. När och var årsstämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelsen till årsstämman offentliggörs
tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

AKTIEÄGARE

Information om aktieägarestrukturen och bolagets större
aktieägare framgår i förvaltningsberättelsen, sid 35.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2015

Bergs Timber höll extra bolagsstämma i Hultsfred den 26 oktober 2015. Vid bolagsstämman närvarade cirka 20 aktieägare, dessa representerade 52,1 procent av rösterna. Till stämmans ordförande valdes advokat Jesper Schönbeck. Följande beslut fattades vid årsstämman. Samtliga beslut var enhälliga.


Beslut:

 • Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Lars Gustafsson och Peter Nilsson omvaldes till ordinarie ledamöter. Tage Andersson och Magnus Wennerholm nyvaldes till ordinarie ledamöter. Till styrelseordförande nyvaldes Lars Gustafsson.
 • Arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,0 prisbasbelopp och 1,25 prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode uppgående till 2 500 SEK per sammanträde. Vidare arvoderas ledamöter i ersättningsutskottet med ett dagarvode uppgående till 2 500 SEK per sammanträde.
 • På efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet nyvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm. På efterföljande konstituerande styrelsemöte nyvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens ersättningsutskott. Till övriga ledamöter i ersättningsutskottet nyvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.

ÅRSSTÄMMA 2016

Bergs Timber höll sin årsstämma i Hultsfred den 21 januari 2016. Vid årsstämman närvarade drygt 50 aktieägare, dessa representerade 55,0 procent av rösterna. Till stämmans ordförande valdes advokat Jesper Schönbeck. Följande beslut fattades vid årsstämman. Samtliga beslut var enhälliga.


Beslut:

 • Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, alla vinstmedel överfördes i ny räkning. Utdelning om 0,00 SEK per aktie utgår.
 • Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Lars Gustafsson, Peter Nilsson och Magnus Wennerholm omvaldes till ordinarie ledamöter. Lars Gustafsson omvaldes till styrelseordförande.
 • Arvode till styrelseordförande fastställdes till 3,0 prisbasbelopp och 1,25 prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 SEK per sammanträde. Ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 SEK per sammanträde.
 • På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens revisionsutskott. Till övriga ledamöter i revisionsutskottet omvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm. På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Lars Gustafsson till ordförande i styrelsens ersättningsutskott. Till övriga ledamöter i ersättningsutskottet omvaldes Åke Bergh och Magnus Wennerholm.
 • Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission under tiden intill nästkommande årsstämma för att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv samt möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall då ske på marknadsmässiga villkor, dock maximalt 11 000 000 SEK i aktiekapital (motsvarande 11 000 000 aktier av serie B).

VALBEREDNING

Enligt koden skall Bolaget ha en valberedning och på årsstämman tar aktieägarna i Bergs Timber beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer skall gå till. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, samt val och arvodering av revisorerna. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.
På årsstämman den 21 januari 2016 beslutades att Bergs Timbers valberedning skall utgöras av följande ledamöter: Bertil Lönnäs (nyvald ordförande), Göran Swärdh och Peter Thormalm. Beslut fattades också att om någon ledamot av valberedningen avgår i förtid skall valberedningen utse ersättare. Arvode till valberedningens ordförande fastställdes till 0,5 prisbasbelopp. Övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med 2 500 SEK per sammanträde.

REVISORER

Revisorerna i svenska aktiebolag utses av årsstämman med uppgiften att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Enligt den svenska aktiebolagslagen är mandatperioden för revisorer i svenska aktiebolag ett år. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda Ernst & Young, för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda Ernst & Young, som revisorssuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA JUNI 2016

Bergs Timber höll extra bolagsstämma i Hultsfred den 28 juni 2016. Vid bolagsstämman var över 60 aktieägare representerade, dessa utgjorde 64,4 procent av totala antalet röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes advokat Jesper Schönbeck. Följande beslut fattades vid bolagsstämman.


Beslut:

 • Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag besluta om nyemission av högst 46 338 430 aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom. Beslutet fattades med erforderlig majoritet då aktieägare representerande 62,5 procent av rösterna på stämman röstade för förslaget. ATA Holding Sweden AB, Kieryd Gård AB och Helene Johansson, samtliga företrädda av Sune Lantz och representerande 37,5 procent av rösterna på stämman röstade mot förslaget.
 • Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Lars Gustafsson och Magnus Wennerholm kvarstår som ordinarie ledamöter. Sampsa Auvinen och Jon Helgi Gudmundsson nyvaldes till ordinarie ledamöter, dessa ersätter de avgående ledamöterna Tage Andersson och Peter Nilsson.
 • Beslutades att nuvarande styrelsearvoden kvarstår oförändrade, men skall fördelas pro rata mellan de som frånträder respektive tillträder som styrelseledamöter den 28 juni för deras tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2016 intill slutet av kommande årsstämma.
 • I samband med stämman inkom en begäran från aktieägarna ATA Holding Sweden AB och Kieryd Gård AB, företrädda av Sune Lantz, om kallelse till extra bolagsstämma för att behandla frågan om särskild granskning av förvärvet av Jarl Timber AB.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA AUGUSTI 2016

Bergs Timber höll extra bolagsstämma i Mörlunda den
22 augusti 2016. Vid bolagsstämman var knappt 20 aktieägare representerade, dessa utgjorde 31,0 procent av totala antalet röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes
advokat Lisa Almgren.
Den extra bolagsstämman sammankallades då en begäran om särskild granskning hade inkommit till bolaget.
Bolagsstämman beslutade om särskild granskning i enlighet med den inkomna begäran. Beslutet fattades med 53,89 % närvarande röster samt 16,72 % av samtliga aktier i bolaget dvs. erforderlig majoritet i enlighet med 10 kap. 22§ aktiebolagslagen.

 

STYRELSEN OCH DESS ARBETE 
 

Sammansättning
I Bergs Timber ska styrelsen enligt gällande bolagsordning bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämman och bolagsordningen föreskriver att uppdragstiden upphör vid nästföljande årsstämma. Styrelseledamöter som valts av aktieägarna kan när som helst entledigas från styrelseuppdraget genom beslut vid bolagsstämma. Vid Bergs Timbers årsstämma 2016 omvaldes, enligt valberedningens förslag, följande styrelse till ordinarie ledamöter: Tage Andersson, Åke Bergh, Lars Gustafsson, Peter Nilsson och Magnus Wennerholm. Till ordförande omvaldes Lars Gustafsson. Oberoende ledamöter ingår i enlighet med de krav som Nasdaq OMX ställer. Vid extra bolagsstämma den 28 juni valdes en delvis ny styrelse enligt vad som framgår ovan. Oberoende ledamöter ingår även i den nyvalda styrelsen i enlighet med de krav som Nasdaq OMX ställer. En presentation av styrelsen finns dels på hemsidan www.bergstimber.se under rubrik koncernen/bolagsstyrning, dels i den tryckta årsredovisningen för 2015-2016.


STYRELSENS ARBETSORDNING

Styrelsen fattar beslut i frågor som rör Bergs Timbers strategiska inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar, samt viktiga policyer. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk kod för bolagsstyrning och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete. Vid det konstituerande sammanträdet utser styrelsen utskottens medlemmar, fattar beslut om firmateckning och instruktion för verkställande direktören. Vid detta sammanträde beslutas även om en arbetsordning för styrelsen som skall gälla tills nästa årsstämma. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens övergripande arbetsuppgifter, regler för styrelsesammanträden, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen.
Styrelsesammanträdena förbereds av styrelseordförande och VD, som tillsammans förelår en dagordning för de aktuella styrelsemötena som enligt arbetsordningen ska hållas fyra till sex gånger per år. Den verkställande ledningen förser ledamöterna med skriftliga rapporter och underlag inför respektive sammanträde. Vid styrelsemötena medverkar bolagets finanschef, Jörgen Karlsson. Styrelsemötena hålls normalt i anslutning till någon av bolagets anläggningar. På dagordningen till mötena finns stående punkter och dessa berör VDs rapportering avseende:

 

 • Bolagets ekonomi
 • Marknaden, orderläget och råvarusituationen
 • Personal och produktion
 • Miljö och kvalitet
 • Framtidsfrågor, strategier, investeringar m.m.


Bolagets revisorer rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen. Revisorerna närvarar även på det styrelsemöte då styrelsen beslutar om att framlägga bokslutskommuniké. Styrelsen har också träffat Bolagets revisorer vid ett tillfälle utan att någon från Bolagets ledning har medverkat.
Bergs Timbers styrelse har under verksamhetsåret 2015/2016 sammanlagt bestått av tio stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Antalet genomförda möten under räkenskapsåret och närvaron vid dessa möten redovisas i tabellen nedan.

 

NÄRVARO OCH ANTAL MÖTEN UNDER VERKSAMHETSÅRET FÖR STYRELSELEDAMÖTER


 

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsens arbete, liksom den verkställande direktörens, utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Under detta år skedde utvärderingen genom en enkät som följdes upp med individuella intervjuer mellan styrelseordförande och ledamöterna. Utvärderingen täcker bland annat styrelsens arbetsformer, kompetens och årets arbete. Styrelseordföranden har gjort en återkoppling till styrelsen sedan resultatet sammanställts.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Det totala arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutades av årsstämman och uppgick för år 2016 till 376 550 SEK. I tabellerna nedan redovisas ersättningen till styrelsen under 2015 och 2016 fördelat på respektive styrelseledamot. Ett arvode om 0,5 prisbasbelopp utgår som ersättning till ordföranden för revisionsutskottet.

 • Totalt styrelsearvode: 376 550 SEK
 • Styrelseordförandearvode: 132 900 SEK
 • Fem ordinarie ledamöter: 55 375 SEK/ledamot
 • Ordförande i revisionsutskottet arvode: 22 150 SEK
 • Ledamöter i revisionsutskottet, dagsarvode 2 500 SEK per sammanträde.
 • Ledamöter i ersättningsutskottet, dagsarvode 2 500 SEK per sammanträde.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN I ENLIGHET MED ÅRSSTÄMMANS BESLUT I JANUARI OCH OKTOBER 2015


ERSÄTTNING TILL STYRELSEN I ENLIGHET MED ÅRSSTÄMMANS BESLUT I JANUARI OCH JUNI 2016


 

REVISIONSUTSKOTT 

Revisionsutskottet har från det konstituerande styrelsemötet som hölls efter den extra bolagsstämman den 26 oktober 2015 utgjorts av styrelseledamöterna Lars Gustafsson (ordförande), Åke Bergh och Magnus Wennerholm.
Revisionsutskottets uppgifter är att:

 • Övervaka bolagets finansiella rapportering,
 • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
 • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
 • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och
 • Biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Utskottet har träffat Bolagets revisorer vid fyra tillfällen och informerat sig om omfattningen av revisionen, synen på Bolagets risker och utfallet av revisionen. Vid dessa sammanträde har även bolagsledningen deltagit.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Ersättningsutskottet har från det konstituerande styrelsemötet som hölls efter den extra bolagsstämman den 26 oktober 2015 utgjorts av styrelseledamöterna Lars Gustafsson (ordförande), Åke Bergh och Magnus Wennerholm.
Ersättningsutskottets uppgifter är att:

 • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar, och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
 • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, samt
 • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

VD OCH KONCERNLEDNING

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen av Bergs Timber enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ansvarar för att styrelsens ledamöter löpande tillställs information som behövs för att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling. Information om VD återfinns dels på hemsidan www.bergstimber.se under rubrik koncernen/bolagsstyrning, dels i den tryckta årsredovisningen för 2015-2016.
Koncernledningen i Bergs Timber består av sju personer. Ledningsgruppen ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten.
Befogenheter och ansvar för VD, koncernledning och chefer är definierade i policyer, riktlinjer, befattningsbeskrivningar och attestinstruktioner.

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Följande ersättningsprinciper för ledande befattningshavare gäller från årsstämman 2016:

 • Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.
 • Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar eller avsättning till pensionsförsäkring som skall vara kostnadsneutral för bolaget och får högst uppgå till 1/6 av den fasta årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.
 • Icke monetära förmåner: Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård.
 • Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören kan alternativt ha premiebaserat pensionsavtal.
 • Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön.
 • Incitamentsprogram: Lämpligheten av eventuella aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram för ledningen utvärderas löpande.
 • Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tas upp för fastställelse av årsstämman. Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt fall kan finnas särskilda skäl för detta.

ERSÄTTNING TILL KONCERNLEDNING 2015/2016

Ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.
För verksamhetsåren 2015/2016 och 2014/2015 utbetalades ersättning enligt tabellen nästa sida: 

FINANSIELL RAPPORTERING OCH INTERN KONTROLL 

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen, vars övergripande syfte är att skydda bolagets tillgångar och därigenom ägarnas investering. I Årsredovisningslagen finns krav på att bolaget årligen ska beskriva bolagets och koncernens system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Grunden i den interna kontrollen är en relevant och effektiv kontrollmiljö. Bergs Timbers kontrollmiljö består av den organisatoriska strukturen, befattningsbeskrivningar, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är definierade och kommunicerade genom styrande dokument såsom interna policys och riktlinjer. Exempel på sådana dokument är:

 • Arbetsordningar för styrelsen och dess utskott och instruktioner för VD
 • Policyer för finansiering, valutasäkring och miljö samt
 • Attestinstruktioner och beslutsordning för investeringar. Koncernledningen följer löpande upp den ekonomiska och finansiella rapporteringen samt viktiga affärshändelser. Finansiella rapporter och sammanställningar görs av koncernens ekonomiavdelning. Den operativa uppföljningen sker enligt en etablerad struktur där orderingång, fakturering, likviditet, resultat, kapitalbindning och andra för koncernen viktiga nyckeltal sammanställs och utgör underlag för analys och åtgärder från ledningen. En annan viktig och koncerngemensam del i den interna kontrollen är den kvartalsvisa prognosprocessen. Styrelsens uppföljning sker vid styrelsemöten i samband med varje kvartalsbokslut där Bolagets finansiella ställning och resultat behandlas i enlighet med styrelsens arbetsordning. Styrelsens revisionsutskott har uppdraget att utvärdera hur Bolagets system för intern kontroll av den finansiella rapporteringen fungerar och hålla sig väl insatt i väsentliga värderingar och bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för den löpande uppföljningen av den interna kontrollen. Styrelsen anser att det på grund av koncernens storlek och ringa finansiella komplexitet, med få rörelsedrivande bolag, inte finns behov av en separat internrevisionsfunktion för finansiell rapportering. Behovet av en internrevisionsfunktion utvärderas årligen.

AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolaget tillämpar Koden med följande mindre avvikelse.

 • Någon jämn könsfördelning finns inte i styrelsen. 

Förklaring: Det grundläggande kravet vid sammansättning av styrelsen har varit kompetens.

Mörlunda den 7 december 2016


 

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015-09-01 – 2016-08-31 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Mörlunda den 7 december 2016