Aktiedata

Aktiedata 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12
Antal aktier vid räkenskapsårets slut (st) 159 787 689 113 449 259 96 592 860 96 592 860 6 899 490
Resultat per aktie efter skatt 4) (kr) -0,03 -0,26 -0,09 -0,21 -0,34
Resultat per aktie efter skatt och full utspädning 4) (kr) -0,03 -0,26 -0,09 -0,21 -0,34
Eget kapital per aktie 1), 2) (kr) 2,17 2,34 2,62 2,73 6,99
Avkastning på eget kapital (%) -1,20 -11,2 -4,1 -10,7 -18,5
Utdelning per aktie (förslag 15-16) 2) (kr) 0 0 0 0 0
Utdelningens andel av vinsten (%) - - - - -
Utdelningens andel av eget kapital (%) - - - - -
Börskurs 31 augusti 2) (kr) 2,01 2,54 2,63 1,72 2,36
Börskurs/eget kapital per aktie 1) (%) 93 108 100 63 34
Direktavkastning (%) - - - - -
P/E-tal (ggr) neg neg neg neg neg
Antal omsatta aktier per år 5) (tusental) 19 686 27 335 71 121 48 656 1 231
Börsvärde per 31 augusti (Mnkr) 321 288 254 166 65
Antal aktieägare per 31 augusti (st) 3 134 3 252 3 298 2 807 2 161

 

  1. Utspädningseffekten beaktas inte.
  2. Nyckeltal per aktie har omräknats för året 11-12 med korrigeringsfaktorn 3,96 med anledning av nyemitterade aktier under 12-13, medan omräkning inte erfordrats med anledning av nyemitterade aktier under 14-15 och 15-16.
  3. Definitioner av ekonomiska begrepp framgår av årsredovisningen 2015-2016.
  4. Resultat per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier under 12-13 och 14-15.
  5. Antal omsatta aktier avser aktier som handlats över Stockholmsbörsen.