Pressmeddelande

2014-09-08

Bergs Timber har ingått avtal med ägare sammanlagt representerande cirka 93 procent av aktierna i Gransjöverken AB om ett planerat förvärv av bolaget

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber”) tillkännagav den 1 september 2014 att Bergs Timber ingått avtal med en majoritet av aktieägarna i Gransjöverken AB (”Gransjöverken”) om att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, förvärva dessa aktieägares aktier i Gransjöverken (det ”Planerade Förvärvet”). Bergs Timber tillkännagav även att övriga aktieägare i Gransjöverken avses att på motsvarande villkor erbjudas att avyttra sina aktier i Gransjöverken till Bergs Timber. Betalning för aktierna i Gransjöverken avses utgöras av nyemitterade aktier av serie B i Bergs Timber.

Utöver de aktieägare som sedan tidigare förbundit sig att avyttra samtliga sina aktier i Gransjöverken till Bergs Timber, har aktieägare representerande ytterligare cirka 19 procent av aktierna och rösterna i Gransjöverken nu förbundit sig att avyttra samtliga sina aktier i Gransjöverken till Bergs Timber under de förutsättningar och på de villkor som angavs i Bergs Timbers tillkännagivande den 1 september 2014. Bergs Timber har därmed ingått avtal med aktieägare sammanlagt representerande cirka 93 procent av aktierna och rösterna i Gransjöverken.

  
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504) eller av Gransjöverkens styrelseordförande Lars Gustafsson (+46 706 26 66 02).

Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2014 kl. 15:00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

  
VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i någon jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper utgivna av Bergs Timber AB (publ).

Den planerade apportemissionen kommer endast att kunna tecknas av personer med hemvist i Sverige och som befinner sig i Sverige. Den kommer således inte att rikta sig inte till allmänheten i eller personer med hemvist i eller som befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken sådana personers deltagande förutsätter ytterligare prospekt, eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot tillämpliga bestämmelser i sådan jurisdiktion. De värdepapper som anges häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933, några andra delstatliga värdepapperslagar i USA eller någon provinslag i Kanada. Värdepapper som tilldelas respektive erbjuds i nyemissionen får därför inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion inom vilken det inte är tillåtet att erbjuda sådana värdepapper.