Pressmeddelande

2010-10-07

Bokslutskommuniké 1 september 2009 – 31 augusti 2010 för Bergs Timber AB (publ)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Sammanfattning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Räkenskapsåret (1 september – 31 augusti)

- Nettoomsättningen uppgick till 916,0 (779,7) Mkr, rörelseresultatet blev 41,9 (-25,0) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 32,0 (-38,5) Mkr.

- Resultat efter skatt blev 24,1 (-26,9) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 3,49 (-3,90) kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 39,30 (35,80) kronor.

- Det förbättrade resultatet för räkenskapsåret i jämförelse med samma period föregående år beror främst på förbättrade försäljningspriser för sågade trävaror men även en ökad omsättning av biprodukter har bidragit. Däremot har ökade råvarukostnader samt en lägre produktion och utlastning påverkat resultatet negativt.

- Resultatet har påverkats av redovisade valutakursdifferenser med 2,5 (4,0) Mkr, försäkringsersättningar 5,2 (0) Mkr och omvärdering av koncernens växande skog 4,4 (0) Mkr.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 43,3 (51,8) Mkr.

- Produktionen av sågade trävaror minskade med 5 procent under räkenskapsåret i jämförelse med samma period föregående år. Knapphet på råvara under hösten och en strängare vinter än normalt har varit begränsande faktorer. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjärde kvartalet (1 juni 2010 – 31 augusti 2010)

- Nettoomsättningen uppgick till 240,4 (207,8) Mkr under fjärde kvartalet. Resultatet efter finansiella poster blev 19,9 (17,0) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 2,13 (1,78) kronor.

- Resultatet i kvartal fyra har påverkats negativt av ökade råvarukostnader. Mot detta skall ställas högre försäljningspriser för sågade trävaror och en ökad omsättning av biprodukter. Redovisade valutakursdifferenser har påverkat resultatet med 0,2 (6,0) Mkr.

- Fjärde kvartalets resultat har påverkats positivt av redovisade valutakursdifferenser med 0,2 (6,0) Mkr, försäkringsersättningar 5,2 (0) Mkr och omvärdering av koncernens växande skog 4,4 (0) Mkr.

- Produktionen av sågade trävaror ökade med 9 procent under fjärde kvartalet och utleveranserna av trävaror var oförändrade i jämförelse med samma period föregående år.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 (0,00) kronor per aktie.

- Styrelsen har i september månad 2010 fastställt finansiella mål för verksamheten. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se


Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar, belägna i Mörlunda, Orrefors och Järnforsen samt i träskyddsföretaget Bitus. Vid samtliga koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverksproduktionen uppgår till ca 330 000 m³ sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 150 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Belgien, Tyskland, Frankrike och Mellanöstern/Nordafrika. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin och i allt högre utsträckning som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens tre sågverk, kompletterat med uttag av timmer från egna skogsfastigheter samt ett mindre inslag av import. Koncernen äger egen skogsmark uppgående till ca 2 000 hektar. Koncernen är genom Bergs Skog AB ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials. 

Nettoomsättning och resultat för räkenskapsåret (1 september 2009 -  31 augusti 2010)
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 916,0 (779,7) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 32,0 (-38,5) Mkr. Ökningen av nettoomsättningen beror i huvudsak på högre försäljningspriser på levererade trävaror men även på en ökad försäljning av biprodukter. Lägre volymer av levererade trävaror har påverkat nettoomsättningen negativt. 

Det förbättrade resultatet har i huvudsak påverkats av högre försäljningspriser för sågade trävaror men även en ökad omsättning av biprodukter har bidragit. Vidare har resultatet påverkats positivt av lägre personalkostnader, räntor och övriga externa kostnader jämfört med föregående år. Mot detta skall ställas ökade råvarukostnader, lägre utleveranser av trävaror och minskad produktion av sågade trävaror och träskyddsbehandlade produkter. Redovisade valutakursdifferenser har påverkat resultatet positivt med 2,5 (4,0) Mkr. 

Magasin som skadats av snötryck i Mörlunda har återuppbyggts under kvartal fyra och ingår i årets investeringar med 7,1 Mkr. Bolaget har erhållit 5,6 Mkr i försäkringsersättning och ersättningen är redovisad som övrig rörelseintäkt. Magasin som skadats i Järnforsen har reparerats för 2,0 Mkr vilket har kostnadsförts. Erhållen försäkringsersättning uppgår till 1,6 Mkr. Den positiva resultateffekten för återuppbyggnad av magasin under kvartal fyra uppgår till 5,2 Mkr. 

Under kvartal fyra redovisas en omvärdering av koncernens växande skog med 4,4 (0)Mkr. För mer information se stycket biologiska tillgångar. 

Produktionen av sågade trävaror har minskat med 5 procent vilket förklaras av knapphet på råvara under hösten samt en strängare vinter än normalt vilket försvårat försågningen. Utleveranserna av sågade trävaror har minskat med 3 procent och försäljningspriserna på levererade trävaror har ökat med 25 procent under räkenskapsåret i jämförelse med föregående år. 

Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet (1 juni 2010 – 31 augusti 2010)
Bergs Timber uppnådde under fjärde kvartalet en nettoomsättning om 240,4 (207,8) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 19,9 (17,0) Mkr. Ökningen av nettoomsättningen beror i huvudsak på högre försäljningspriser på levererade trävaror och biprodukter. 

Resultatet har påverkats negativt av ökade råvarukostnader. Mot detta skall ställas högre försäljningspriser för sågade trävaror och en ökad omsättning av biprodukter. Redovisade valutakursdifferenser har påverkat resultatet med 0,2 (6,0) Mkr. 

Kvartalets resultat har påverkats positivt av försäkringsersättningar, 5,2 (0) Mkr, och omvärdering av koncernens växande skog, 4,4 Mkr (0). Se ovanstående stycke. 

Produktionen av sågade trävaror ökade med 9 procent i jämförelse med föregående år medan utleveranserna av sågade trävaror ligger på samma nivå. Försäljningspriserna på levererade trävaror ökade med 15 procent i kvartalet i jämförelse med motsvarande period föregående år. 

Biologiska tillgångar
Totalt innehar koncernen 2 052 hektar produktiv skogsmark med en volym stående skog om cirka 290 000 skogskubikmeter. Under räkenskapsåret har avverkningarna överstigit tillväxten med 3,0 Mkr vilket i huvudsak hänför sig till stora avverkningar i kvartal ett. Under kvartal fyra redovisas en värdeförändring på 4,7 (-1,6) Mkr som till största delen hänför sig till en omvärdering av koncernens växande skog med 4,4 (0) Mkr. Under räkenskapsåret redovisas totalt en värdeförändring av koncernens växande skog med 1,4 (-0,7) Mkr. Koncernens skogsfastigheter, inkluderat den delen som är bokförd som mark, är värderade till cirka 265 (250) kronor per skogskubikmeter. För ytterligare beskrivning av värderingen av biologiska tillgångar hänvisas till årsredovisningen 2008/09. 

Likviditet, investeringar och kapitalbindning
Likvida medel uppgick i koncernen till 1,8 (1,4) Mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 57,7 (44,4) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på cirka 24,2 Mkr. 

Under tredje kvartalet har slutförhandling skett  av nya kreditramar om 60 Mkr som utbetalades under andra kvartalet. De nya krediterna om 60 Mkr löper sedan i maj som en långfristig finansiering. 

Koncernens investeringar under räkenskapsåret uppgår till 47,9 (57,8) Mkr, där investeringar i en ny tork i Mörlunda uppgår till 21,3 Mkr (totalt 31,3 Mkr nedlagt i projektet), pågående ny planksortering efter såglinjen i Mörlunda 11,3 Mkr och nytt magasin i Mörlunda som ersätter de som rasade på grund av snötyngden under vintern 7,1 Mkr. 

Under räkenskapsåret har kapitalbindningen i lager ökat med 50,0 Mkr, där lager av trävaror har ökat med 21,8 Mkr. Lager av rotstående skog har minskat med 2,7 Mkr, förskott till leverantörer har ökat med 16,0 Mkr och lagret av timmer vid industrier har ökat med 10,9 Mkr. Kassaflödet har påverkats negativt avseende ökade rörelsefordringar med 8,5 Mkr och positivt avseende ökade rörelseskulder med 28,3 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,3 (51,8) Mkr under räkenskapsåret. 

Framtidsutsikter
Under januari till augusti 2010, enligt skogsindustriernas statistik, ökade produktionen av trävaror i Sverige med 8 procent och i Finland med 28 procent i jämförelse med samma period föregående år. Även i andra stora producentländer såsom Tyskland, Österrike och Ryssland ökar produktionen. För dessa fem länder sammantaget är årstakten jämfört med 2009 9 procent högre idag, men jämfört med 2007 15 procent lägre. Lagren är dock fortsatt jämförelsevis låga i kund- och producentled men närmar sig normalnivå. Lagren vid svenska sågverk är per den sista augusti 5 procent högre jämfört med för tolv månader sedan och vid finska sågverk hela 38 procent högre där ökningen dock skett från en mycket låg nivå. Sedan våren 2009 har marknaden varit förhållandevis stark och priserna har successivt kunnat ökas. Detta har gjort att den valutaförstärkning som svenska kronan har fått sedan september 2009 mot euron och det brittiska pundet hittills har gått att kompensera med ökade priser i lokal valuta. 

Byggandet ligger fortsatt på en låg nivå i såväl Europa som i USA. Dock finns tecken på att bostadsbyggandet bottnat i flertalet länder, som exempelvis Storbritannien, men statsskuldskriser runt om i Europa skapar osäkerhet kring återhämtningen i ekonomin. I USA är trävarupriserna fortsatt låga. Bedömningen är fortfarande att bostadsbyggandet under 2011 och 2012 kommer att växa volymmässigt, dock långsamt och från en mycket låg nivå. Om produktionsökningen blir alltför kraftfull i förhållande till konsumtionsökningen av trävaror finns risk för en ökad lageruppbyggnad. 

Den bristande råvarubalansen där efterfrågan på sågtimmer sedan sommaren 2009 varit större än utbudet av råvara har resulterat i höjda råvarupriser vilket har fortsatt även under sommaren 2010. Råvarupriserna är nu uppe på rekordnivå i såväl Sverige som på kontinenten. Även i Finland stiger råvarupriserna. Hittills har sågverken i huvudsak kunnat kompensera sig för de ökade råvarukostnaderna genom ökade priser på trävarumarknaden. 

Vi ser en fortsatt god efterfrågan för våra biprodukter där vi fått prisförstärkningar för såväl bränsleprodukter som cellulosaflis inför hösten. 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling
Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen.  Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.
Finansiella risker
Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till valuta i samband med försäljning av exportaffärer och ränterisker i samband med likviditets- och skuldhantering. Normalt säkras 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna. Sedan hösten 2008 har valutaflöden i euro till 50-75 procent säkrats för tolv månader framåt. 

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2008/09. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen. 

Närståendetransaktioner
Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har haft närstående transaktioner med koncernens dotterbolag, i huvudsak avseende försäljning av avverkningsrätter från egna skogsfastigheter samt lednings- och administrationskostnader. 

Finansiella mål

Styrelsen har i september månad 2010 fastställt finansiella mål för bolagets verksamhet:

Rörelsemarginal större än 6 %
Nettoskuldsättningsgrad högst 1,0
Soliditet minst 30 %
Avkastning på sysselsatt kapital större än 10 %

Styrelsen kommer att arbeta för att minska skuldsättningen och på sikt nå målet om en nettoskuldsättningsgrad som inte överstiger 1,0. Hur väl målen uppnåtts under detta räkenskapsår framgår av nyckeltalssammanställningen. 

Rapportperioder
-          Delårsrapport september-november, den 27 januari 2011.
-          Delårsrapport september-februari, den 14 april 2011.
-          Delårsrapport september-maj, den 30 juni 2011.
-          Bokslutskommuniké för helåret september – augusti 2010/11, den 6 oktober 2011. 

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning om 0,25 kronor per aktie. Föregående år lämnades ingen utdelning. 

Årsstämma och årsredovisning
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/10 kommer att utsändas till aktieägarna i början av januari 2011 och publiceras på bolagets hemsida, www.bergstimber.se, den 28 december 2010. Årsstämman kommer att hållas den 27 januari 2011, kl. 14.00 i Målilla.

Redovisningsprinciper
Föreliggande bokslutskommuniké har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen, förutom följande nya IFRS och ändringar av IAS-rekommendationer som har trätt i kraft och påverkar Bergs Timbers redovisning från och med 1 september 2009. 

Den omarbetade IAS 1, Utformning av finansiella rapporter innebär vissa förändringar i utformningen av de finansiella rapporterna och benämningen av dem. Utöver en resultaträkning skall även en totalresultaträkning presenteras. För Bergs Timber föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och totalresultatet. 

IFRS 8 Rörelsesegment innebär att en segmentredovisning presenteras i enlighet med hur koncernen styrs och följs upp. Implementeringen av IFRS 8 har inte givit upphov till andra rapporterbara rörelsesegment än tidigare år, det vill säga, koncernen redovisar enbart ett segment varför ingen separat segmentsinformation presenteras. Den har inte heller någon effekt på koncernens finansiella ställning, kassaflöde eller resultat. 

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges. 


Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.
 

Mörlunda den 7 oktober 2010

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2010 klockan 13.00. 

Ytterligare information avseende bokslutskommunikén kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.