Pressmeddelande

2008-01-24

Rapport från årsstämma

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Styrelsens ordförande, Bo Sturesson, hälsade välkommen till årets årsstämma som hölls i samlingssalen Skeppet i Målilla, Hultsfred kommun.

•VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen.

•Årsredovisningen för 2006/2007 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

•Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 1,75 kr per aktie (0,50). Avstämningsdag är tisdagen den 29 januari 2008 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB fredagen den 1 februari 2008. Utdelningsbeslutet innebär att resterande disponibla medel, uppgående till 135 943 272 kr, överfördes i ny räkning.

•Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och ingen suppleant. Styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Bo Sturesson omvaldes till ordinarie ledamöter samt att Jonas Campanello och Gunvor Munck Svensson nyvaldes till ordinarie ledamöter.

•Bo Sturesson fick förnyat förtroende som ordförande vid efterföljande konstituerande styrelsemöte.

•Arvode till styrelseordförande fastställdes till 2,0 prisbasbelopp och 1,0 prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter.

•Val av revisorer
Till ordinarie revisorer på en mandatperiod på fyra år omvaldes auktoriserade revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling båda Ernst & Young. Till revisorssuppleanter på en mandatperiod på fyra år nyvales auktoriserade revisorn Franz Lindström och auktoriserade revisorn Mikael Riberth båda Ernst & Young.
Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt fastställd faktura.

•Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv lämnade stämman följande bemyndigande. Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier med bestämmelser om apport samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt 700 000 stycken B-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvaras detta av en utspädning på cirka 10 procent av aktiekapitalet.

•Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet presenterat i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2006/2007 samt i kallelsen till dagens årsstämma.


Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2008-01-24
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2008 klockan 16.00.