Pressmeddelande

2006-01-26

Tremånadersrapport 1 september 2005 – 30 november 2005 för AB CF BERG & CO (publ)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 155,6 (76,3) mkr, rörelseresultatet blev 13,6 (-5,8) mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 13,0 (-6,3) mkr. - Resultat efter skatt blev 9,4 (-4,6) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 1,38 (-0,95) kronor per aktie. - Den väsentliga resultatförbättring som skett under första kvartalet jämfört med föregående år beror på en bättre råvarutillgång och därmed en ur kostnads och anskaffningssynpunkt gynnsammare råvarusammansättning. Ytterligare information avseende rapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.