Pressmeddelande

2009-12-29

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Anmälan och deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för bolaget fredagen den 22 januari 2010. • dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB (publ), Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail, info@bergstimber.se, per telefon 0495-24 55 00 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den 25 januari 2010 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta. Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 22 januari 2010. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakter och registreringsbevis bör vara bolaget tillhanda senast den 26 januari 2010 under ovanstående adress. Förslag till dagordning på årsstämman: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av verkställande direktören. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008/09. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008/09. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 12. Val av styrelse och styrelseordförande. 13. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier. 14. Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma. 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Beslut om ändring av bolagsordning. 17. Frågor från aktieägarna. 18. Avslutande av stämman. Antalet aktier och röster Antalet aktier i bolaget uppgår till 6 899 490 varav 480 000 A-aktier och 6 419 490 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. Sammanlagda röstetalet uppgår till 11 219 490 röster. Aktieägare Aktieägare som tillsammans representerar 66,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT Årsstämman 2009 beslutade att utse Bo Sturesson, Jonas Campanello och Per-Åke Bergh till valberedning med Bo Sturesson som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut. Punkt 1 – Stämmoordförande • Att advokat Olof Liden utses till stämmoordförande. Punkt 11 – Styrelse- och revisionsarvode • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 2,5 prisbasbelopp och att till övriga årsstämmovalda ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. Samt att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp. • att ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Upplysning: Vid årsstämma i januari 2008 valdes auktoriserade revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling båda Ernst & Young till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Franz Lindström och auktoriserade revisorn Mikael Riberth båda Ernst & Young till revisorssuppleanter, tills årsstämma hållits för räkenskapsåret 2010/11. Punkt 12 - Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. • att antalet styrelseledamöter förslås uppgå till sex utan några suppleanter. • att de nuvarande styrelseledamöterna Åke Bergh, Jonas Campanello, Peter Friberg, Lars Järnland, Anders Karlsson och Gunvor Munck Svensson omväljs samt att Jonas Campanello omväljs till styrelseordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag. Se bolagets hemsida www.bergstimber.se. Punkt 14 – Valberedning Ovanstående aktieägare föreslår: • att nuvarande valberedning Per-Åke Bergh, Jonas Campanello och Bo Sturesson omväljs. Samt att Bo Sturesson omväljs till valberedningens ordförande. • att arvode till valberedningens ordförande utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kr per sammanträde. Information om de i valberedningen föreslagna ledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag. Se bolagets hemsida www.bergstimber.se. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 9 - Resultatdisposition • att ingen utdelning lämnas till aktieägarna. Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 3 500 000 kronor (motsvarande 700 000 B-aktier.) Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) och möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Beslutet kräver 2/3 majoritet. Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla från årsstämman 2010 Ersättningspolicy Fast lön: Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation. Rörlig ersättning: Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar och får högst uppgå till 1/6 av årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Icke-monetära förmåner: Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård. Pension: Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören har premiebaserade pensionsavtal där premien uppgår till 170 tkr. Uppsägning och avgångsvederlag: För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. Beslut om ersättningar: Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tagas upp för fastställelse av årsstämman. Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt fall kan finna särskilda skäl för detta. Punkt 16 – Ändring av bolagsordning (kallelsesätt) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ny bolagsordning varvid följande ändring beträffande sättet för kallelse enligt § 10 föreslås: • att Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och inrikes Tidningar samt på bolagets webb-plats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska dagbladet. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att en ändring av sättet för kallelsen till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilket medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Beslutet kräver 2/3 majoritet. Handlingar inför årsstämman Alla aktieägare kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2008/09 och kallelse till årsstämman hemsänd i början på januari. Årsredovisningen finns också att ladda ner från bolagets hemsida. Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandla på årsstämman, som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finns på bolagets kontor med adress Bergs Timber AB (publ), Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda fr.o.m. 2009-12-29 och kan på begäran sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman. Välkomna! Mörlunda den 29 december 2009 Styrelsen Adress mm Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktör Åke Bergh eller finanschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2009 klockan 08.30.