Pressmeddelande

2013-06-27

Delårsrapport 1 september 2012 – 31 maj 2013 för Bergs Timber AB (publ)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Sammanfattning
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delårsperioden (1 september 2012 – 31 maj 2013)

- Nettoomsättningen uppgick till 527,6 (636,8) Mkr, rörelseresultatet blev -35,3 (-24,3) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -44,7 (-38,6) Mkr.

- Resultat efter skatt blev -34,4 (-28,6) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,36 (-0,30) kronor. Eget kapital per aktie uppgår till 2,62 (2,09) kronor.

- Resultat har påverkats av flera engångseffekter. Resultatet har påverkats positivt med 36,7 Mkr avseende omvärdering av biologiska tillgångar och med 3,9 Mkr avseende försäkringsersättningar kopplat till hittills reglerade delar av branden vid Bitus. Vidare har resultatet belastats negativt med 17,7 Mkr, varav 4,2 Mkr avser nedskrivningar av maskiner och inventarier, 11,5 Mkr avser kostnader för omstruktureringar och 2,0 Mkr av engångskostnader avseende råvaruanskaffning. Rensat för dessa engångseffekter är resultatet sämre än motsvarande period föregående år. Resultatet har påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -4,0 (-4,0) Mkr.

- Arbetet med att effektivisera verksamheten börjar ge effekt. Resultatet och kassaflöden från den löpande verksamheten har successivt stärkts under delårsperioden.

- Koncernens finansiella ställning har förbättrats och kommer att förbättras ytterligare efter genomförd försäljning av koncernens skogsmarksinnehav.

- Tillgängliga likvida medel uppgick i koncernen till 46,3 (19,5) Mkr varav outnyttjade checkkrediter 46,2 (19,4) Mkr. Nettoskuldsättningen uppgår till 205,5 (319,1) Mkr.

- Företrädesemissionen har genomförts under delårsperioden och tillförde efter avdrag för emissionskostnader 94,5 Mkr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tredje kvartalet (1 mars 2012 – 31 maj 2013)

- Nettoomsättningen uppgick till 197,5 (235,2) Mkr, rörelseresultatet blev -16,6 (-11,6) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -19,3 ( -16,8) Mkr.

- Resultat efter skatt blev -14,8 (-12,4) Mkr vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,15 (-0,12) kronor.

- Resultat för kvartalet har påverkats positivt med 3,9 Mkr avseende försäkringsersättning kopplat till hittills reglerade delar av branden vid Bitus. Vidare har resultatet påverkats negativt med 7,8 Mkr kopplat till stängningen av normallinjen i Mörlunda, varav 4,2 Mkr avser nedskrivning av maskiner och inventarier och 3,6 Mkr avser personalkostnader. Rensat för dessa engångseffekter är resultatet i nivå med föregående år. Resultatet påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -4,3 (-6,0) Mkr.

- Resultat och kassaflöden från den löpande verksamheten har utvecklats positivt under kvartalet.

- Nettoskuldsättningen har under kvartalet minskat med 30,1 Mkr.

- Peter Nilsson tillträdde som VD den 16 maj.

- Sågningen vid normallinjen i Mörlunda har avslutats.

- Beslut om återuppbyggnad av Linaxanläggningen vid Bitus har tagits.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bergs Timber AB (publ),
org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 010-19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se


Koncernens verksamhet

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i två sågverksanläggningar belägna i Mörlunda och Orrefors samt i träskyddsföretaget Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 9 mil. Den samlade sågverkskapaciteten uppgår till ca 250 000 m³ sågade trävaror, varav mer än hälften vidareförädlas. Under delårsperioden har den samlade sågverksproduktionen uppgått till 120 000 (149 000) m³. Bitus träskyddsbehandlar ca 145 000 m³ per år. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Mellanöstern/Nordafrika. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin och i allt högre utsträckning som bränsle ifrån våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är genom Bergs Skog AB ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials.

Nettoomsättning och resultat för delårsperioden (1 september 2012 - 31 maj 2013)
Bergs Timber uppnådde under delårsperioden en nettoomsättning om 527,6 (636,8) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av lägre försäljningspriser på levererade trävaror samt minskade leveransvolymer jämfört med föregående år.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -44,7 (-38,6) Mkr. Resultat har påverkats av flera engångseffekter. Resultatet har påverkats positivt med 36,7 Mkr avseende omvärdering av biologiska tillgångar och med 3,9 Mkr avseende försäkringsersättningar kopplat till hittills reglerade delar av branden vid Bitus. Vidare har resultatet belastats negativt med totalt 17,7 Mkr, varav 4,2 Mkr avser nedskrivningar av maskiner och inventarier, 11,5 Mkr avser kostnader för omstrukturering och 2,0 Mkr av engångskostnader avseende råvaruanskaffning. Rensat för dessa engångseffekter är resultatet sämre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror främst på lägre produktionsnivå och lägre försäljningspriser på såväl sågade trävaror som biprodukter. Vidare har resultatet påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -4,0 (-4,0) Mkr.

Arbetet med att effektivisera verksamheten börjar ge effekt. Resultatet och kassaflöden från den löpande verksamheten har successivt stärkts under delårsperioden.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för perioden till 181.000 M3sv vilket är en minskning med 20.000 M3sv mot föregående år. Den minskade produktionen beror främst på de beslutade produktionsneddragningarna.

Nettoomsättning och resultat för tredje kvartalet (1 mars 2012 - 31 maj 2012)
Bergs Timber uppnådde under tredje kvartalet en nettoomsättning om 197,5 (235,1) Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av lägre volymer och försäljningspriser.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -19,3 (-16,8) Mkr. Resultat för kvartalet har påverkats positivt med 3,9 Mkr avseende försäkringsersättning kopplat till hittills reglerade delar av branden vid Bitus. Vidare har resultatet påverkats negativt med 7,8 Mkr kopplat till stängningen av normallinjen i Mörlunda, varav 4,2 Mkr avser nedskrivning av maskiner och inventarier och 3,6 Mkr avser beräknade kostnader för främst uppsägningslöner. Rensat för dessa effekter är resultatet för kvartalet är i nivå med föregående år. Vidare har resultatet påverkats av orealiserade valutakursdifferenser med -4,3 (-6,0) Mkr.

Resultat och kassaflöden från den löpande verksamheten har utvecklats positivt under kvartalet. Den främsta orsaken är genomförda kostnadsminskningar.

Produktionen av sågade trävaror uppgår för kvartalet till ca 61.000 M3sv vilket är 24 procent lägre än motsvarande period föregående år. Orsaken är främst neddragningen vid normallinjen i Mörlunda.

Biologiska tillgångar
Styrelsen har fattat beslut om att avyttra hela det återstående skogsmarksinnehavet. Med anledning av detta redovisas den växande skogen under rubriken anläggningstillgångar som innehas för försäljning.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Styrelsen har fattat beslut att avyttra hela det återstående skogsmarksinnehavet. Med anledning av detta har de fastigheter som skall säljas klassificerats om och redovisas i balansräkningen under rubriken anläggningstillgångar som innehas för försäljning. Dessa tillgångar har värderats till verkligt värde baserat på ett beräknats försäljningspris med avdrag för beräknade försäljningskostnader. Denna omvärdering gäller enbart den växande skogen. Marken är fortsatt värderad till anskaffningsvärdet. I anslutning till att bindande avtal om försäljning tecknas tillkommer en reavinst avseende marken.

Förändringar i verksamheten
Med anledning av arbeten med att förbättra lönsamheten samt ett lågt utbud av sågtimmer till rimliga priser har koncernen beslutat att koncentrerar sågningen av normaltimmer till anläggningen i Orrefors och sågning av klentimmer till anläggningen i Mörlunda. Detta beslut innebär att såglinjen i Mörlunda för normaltimmer har stängts. Kapaciteten vid normallinjen i Mörlunda uppgick till ca 100.000 M3sv per år vid två skift. Arbete med att ta fram ett beslutsunderlag för investering i ny effektivare såglinje för klentimmer pågår. Vidare har koncernen beslutat att återuppbygga den del av Bitus som förstördes vid en brand tidigare i år. Återuppbyggnaden kommer att täckas av försäkringsersättning. Samtidigt projekteras för en ny hyvellinje vid anläggningen vid Bitus. Med dessa åtgärder skapas tre effektiva och mycket konkurrenskraftiga enheter som tillsammans med ökade ambitioner på den lokala råvarumarknaden utgör ett starkt koncept för framtiden. Under projektering och uppbyggnad av en ny effektivare linje för klentimmer planeras produktionen vid befintlig såglinje för klentimmer i Mörlunda att köras fullt ut, vilket i dagsläget innebär att anläggningen körs med tre skift.

Likviditet, kapitalbindning och investeringar
Tillgängliga likvida medel uppgick i koncernen till 46,3 (19,5) Mkr varav outnyttjade checkkrediter 46,2 (19,4) Mkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på cirka 12,2 (5,1) Mkr. Likviditeten för koncernen i form av outnyttjade checkkrediter har successivt stärkts under delårsperioden. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 9,1 (8,9) Mkr. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten beror på minskat kapital bundet i rörelsekapital och då främst varulager.

Den 30 november 2012 ingicks ett treårigt avtal med Bolagets huvudfinansiär om refinansiering av huvuddelen av koncernens befintliga lån samt etablerande av ny checkräkningskredit och bankgarantier. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom soliditets- och EBITDA-krav innefattar de huvudsakliga villkoren även bland annat rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten, att årlig vinstutdelning inte får överstiga 50 % av årets resultat liksom en begränsning av hur stora avverkningar som får göras på de egna skogsfastigheterna. Utöver den återbetalning av befintliga lån om 30 Mkr som har verkställts i anslutning till företrädesemissionen löper den nya kreditfaciliteten utan krav på ytterligare amorteringar under den treåriga avtalsperioden. Den nya kreditfaciliteten innehåller även ett åtagande för Bolaget att vidta åtgärder som syftar till en väsentlig förbättring av Bolagets rörelseresultat samt att tillställa huvudfinansiären en handlingsplan avseende verksamheten. Koncernen har tillställt huvudfinansiär en handlingsplan vilken också har godkänts. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för kvartalsvisa utvärderingar av verksamheten och bedömningar om uppsägningsgrund för kreditavtalet föreligger. Enligt överenskommelse med koncernens huvudfinansiär kommer koncernen att genomföra amorteringar motsvarande ca 50 procent av försäljningslikviden vid försäljning av skogsfastigheterna. Resterande del tillförs koncernens likviditet.

Under delårsperioden har koncernens finansiella ställning stärkts genom den genomförda nyemissionen på totalt 103,1 Mkr. Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes 94,5 Mkr. Återbetalning av lån jämte räntor har gjorts med 57 Mkr och 37,5 Mkr har stärkt koncernens likviditet. Tillsammans med ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten har koncernens räntebärande skulder kunnat reduceras med ca 115 Mkr jämfört med föregående år. Försäljningen av det återstående skogsmarksinnehavet kommer att ytterligare stärka koncernens finansiella ställning samt förbättra likviditeten och minska de finansiella kostnaderna. Genom dessa åtgärder kommer en betryggande kapitalbas att skapas för en vidareutveckling av koncernen.

Koncernens investeringar under delårsperioden uppgår till 6,7 (6,4) Mkr, där säkerhetsinvesteringar och i Mörlunda och investering i läggare i hyvellinjen i Orrefors är de enskilt största posterna.

Framtidsutsikter
Situationen är fortsatt utmanande för sågverksbranschen. Detta gäller inte minst för sågverken i södra Sverige. Läget är något bättre för Tyska sågverk. Likaså är lönsamheten bra för sågverken i Canada. Generellt har vi fortsatt lågkonjunktur på samtliga våra marknader. Den Amerikanska hus marknaden har börjat piggna till, vilket kan utläsas i ökad konsumtion.

De Svenska sågverken är fortsatt pressade av den förhållandevis starka kronan. Likaså pressas sydsvensk sågverks industri av överkapacitet och ett förhållandevist högt råvarupris. Trots den svaga lönsamheten ser vi i dagsläget inga tecken på lägre priser på råvaran utan en dragning uppåt. Vi kan förvänta oss flera nedläggningar av sågverk och struktur affärer under hösten och vintern.

De åtgärder som koncernen har vidtagit innebär att vi står starkt rustade för en framtid där marknaden fortsatt är mycket oviss.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prisutveckling

Prisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt prissättningen i stor omfattning.
Finansiella risker

Bergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Vidare har den finansiella ställningen stärkts av företrädesemissionen. En ytterligare förstärkning erhålles genom den planerade försäljningen av skogsfastigheter, vilken beräknas genomföras under räkenskapsåret. Genom dessa åtgärder finns goda marginaler avseende likviditetshanteringen. För att möta valutariskerna säkras normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna.
Anläggningsvärden

Den negativa resultatutvecklingen har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest i samband med årsbokslut 2011/12. Prövningen baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjordes i samband med årsbokslutet visade att något nedskrivningsbehov inte förelåg. Under delårsperioden har åtgärder vidtagits för att förbättra den framtida lönsamheten. Dessa åtgärder samt utvecklingen av de nyckelfaktorer som påverkar nedskrivningstestet gör sammantaget att styrelsen bedömer att det inte finns någon indikation på att något nedskrivningsbehov föreligger vid delårsperiodens utgång. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. En fullständig förnyad prövning kommer att göras i anslutning till årsbokslutet. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2011/12.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2011/12. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen.

Närståendetransaktioner
Under andra kvartalet räkenskapsåret 2010/11 lämnade huvudägarna familjen Bergh och Kay Nilsson ett räntebärande lån om 25 Mkr till moderbolaget. Detta lån återbetalades genom kvittning i samband med den genomförda företrädesemissionen. Under delårsperioden har transaktioner med närstående genomförts i samband med den genomförda företrädesemissionen. Utöver regleringen av detta lån och tillhörande räntor samt transaktioner i samband med företrädesemissionen har inga andra transaktioner ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har haft närstående transaktioner med koncernens dotterbolag, i huvudsak avseende försäljning av avverkningsrätter från egna skogsfastigheter samt lednings- och administrationskostnader.

Rapportperioder
- Bokslutskommuniké för helåret september – augusti 2012/13, den 3 oktober 2013.

Redovisningsprinciper
Föreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.

Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges.

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Mörlunda den 27 juni 2013

_________________________

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010-19 98 500.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2013 klockan 15.00.