Pressmeddelande

2008-08-05

Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Värendskog AB.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bergs Timber AB (publ) har sedan år 2002 varit hälftendelägare i råvaruinköpsbolaget Värendskog AB.

Värendskog AB är i huvudsak verksam i Kronobergs län. Bolaget svarar idag för drygt 5 procent av råvaruförsörjningen till koncernens sågverk.

För att renodla inköpsverksamheten i koncernen till dotterbolaget Bergs Skog har koncernen idag avyttrat sin hälftenandel i Värendskog AB till den andra delägaren JK-Trä AB.

Värendskog AB kommer även fortsättningsvis vara en viktig leverantör till koncernen genom att ett långsiktigt leveransavtal har tecknats mellan Bergs Skog och Värendskog om inköp av sågråvara.

Försäljningen kommer inte att få någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och balans-räkning utan är ett led i strategin att renodla inköpsverksamheten.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda 2008-08-05

Bergs Timber AB (publ)

Åke Bergh
Verkställande direktör och
KoncernchefAdress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 augusti 2008 klockan 14.30.