Pressmeddelande

2008-01-24

Tremånadersrapport 1 september 2007 – 30 november 2007 för Bergs Timber AB (publ)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Sammanfattning

- Nettoomsättningen uppgick till 219,1 (174,7) Mkr, rörelseresultatet blev 27,6 (17,7) Mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 24,4 (16,9) Mkr.

- Resultat efter skatt blev 17,3 (12,2) Mkr vilket gav ett resultat per aktie med 2,51 (1,80) kronor per aktie.

- Det förbättrade resultatet i jämförelse med motsvarande period föregående år beror i huvudsak på förbättrade försäljningspriser för såväl sågade trävaror som biprodukter men också på en ökad produktionstakt.

- Den avmattning som har skett på trävarumarknaden har medfört lägre utleveranser i jämförelse med motsvarande period föregående år och i jämförelse med föregående kvartal är försäljningspriserna på en lägre nivå.

- Prisutvecklingen för biprodukter har under senaste kvartalet varit gynnsam.

- Marknadsutvecklingen för sågade trävaror bedöms som osäker.

- Koncernens vinst förväntas bli lägre detta räkenskapsår i jämförelse med räkenskapsåret 2006/07.


Rapportperioder för räkenskapsåret 2007/08.
- Halvårsrapport september-februari, den 17 april 2008
- Niomånadersrapport september-maj, den 26 juni 2008
- Bokslutsrapport för helåret september – augusti 2007/08, den 9 oktober 2008.

Redovisningsprinciper
Föreliggande kvartalsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen.


Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Ytterligare information avseende rapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Mörlunda den 24 januari 2008


Åke Bergh
Verkställande direktör

Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2008 klockan 11.30.